دی.۲۰

بسط تباين

بسط تباين

اغلب اوقات داده هاي مفيد در يک تصوير رقومي تنها بخش کوچکي از محدوده موجود ارزشهاي رقومي را شامل مي گردد. بعبارت ديگر در بارزسازي تباين تغيير ارزش هاي اصلي به گونه اي است که بخش بزرگتري از محدوده موجود در هيستوگرام مورد استفاده قرار گيرد. اين عمل موجب افزايش تباين بين عوارض و پيش زمينه آنها مي شود. روش هاي مختلفي براي بارزسازي تباين وجود دارد که مي توان آنها را به دو گروه کلي روش هاي خطي و غير خطي تقسيم بندي نمود.

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات