دی.۲۰

بسط خطي با اشباع

بسط خطي با اشباع

استفاده از بسط خطي با اشباع باعث ساخت تصويري با تباين بهتري خواهد شد. هنگام استفاده از اشباع به همراه بسط، مي­توان مقادير کمينه و بيشينه جديدي را در دامنه اصلي داده ­ها تنظيم کرد. (مقدار کمينه نمايشي بزرگتر از مقدار واقعي کمينه و مقدار بيشينه نمايشي کوچکتر از مقدار واقعي بيشينه است). پس از اجراي اين عمل، تمامي مقاديري که بالاتر از بيشينه نمايشي جديد هستند به آخرين رنگ در طيف رنگي اختصاص مي ­يابد (سفيد) و تمامي مقاديري که کمتر از کمينه نمايشي هستند با اولين رنگ موجود در طيف رنگ مشابه نشان داده مي­ شوند (سياه). بنابراين توانايي مشاهده اختلافات بصري بين مقادير نهايي از بين خواهد رفت. با اين حال، از آنجايي که بيشتر تصاوير ماهواره ­اي سنجش از دور داراي توزيع انتهايي باريکي در يک سمت يا دوس سمت هستند، اين حذف اطلاعات فقط براي تعداد محدودي از ياخته­ها انجام مي ­پذيرد. اکثريت قريب به اتفاق ياخته ­ها در بيشتر طيف رنگي بسط مي ­يابند، که باعث مي­شود تباين بصري بازده بالاتري داشته باشد و توانايي اجراي تحليل بصري نيز بهبود يابد.

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات