دی.۲۰

تفسير نتايج در terrset

تفسير نتايج

در نهايت راه­هايي که براي تفسير تصوير نهايي بکار مي­ رود بررسي مي­ شود. زواياي واقع در قطاع سمت راست پاييني به نظر مي­ رسد که بيانگر مناطقي باشد که در طي دو دوره فرايند رشد و توسعه را طي کرده­ اند. (شکل بعدي)

result

به طور کلي اين حالت نشان دهنده افزايش مقادير در باند مادون قرمز و کاهش مقادير در باند قرمز در بين دو تاريخ مي و ژوئن است. افزايش در مقادير مادون قرمز به دليل پوشش کاملتر تاج گياهي است، درحاليکه کاهش باند قرمز نشانگر نور قرمز بيشتر است که توسط عمل فتوسنتز جذب مي­ گردد.

روش بکار گرفته شده در اين تمرين براي شناسايي مناطق برداشت شده همانند مناطق رشد يافته است. انتظار مي­ رود که مناطق برداشت شده افزايش قابل توجهي را در ميزان بازتابش طيف قرمز داشته باشند، اين مي ­تواند به دليل کاهش جذب نور قرمز توسط عمل فتوسنتز به دليل کم شدن ميزان پوشش گياهي باشد. همچنين به دليل ظاهر شدن خاک­هاي زير پوشش گياهي انتظار افزايش در ميزان بازتابش مادون قرمز وجود دارد. در نتيجه، انتظار مي­رود مناطق برداشت شده داراي زواياي تغيير يافته در قطاع راست بالايي باشد.

با اين حال، عمده زواياي تغييرات در قطاع چپ پاييني است، جايي که کاهش مادون قرمز همانند کاهش در بازتابش ميزان باند قرمز است. تفسير اين جهت تغييرات سخت است. تاثير رطوبت خاک در ميزان بازتابش پوشش گياهي وخاک قبلاً در تحليل ­ها کم صورت مي­ گرفت، با اين حال ممکن است توضيحي براي غيبت زواياي تغييرات در قطاع راست بالايي و پخش و افزايش آن در قطاع چپ پاييني وجود داشته باشد.

از آنجايي که ويژگي­هاي بازتابش خاک از پوشش گياهي متفاوت است، زماني که تاج پوشش گياهي زياد نيست، بازتابش ثبت شده توسط آشکارساز به صورت ترکيبي خواهد بود. خاک خشک بازتابش زيادي در دو باند قرمز و مادون قرمز دارد، درحاليکه خاک مرطوب طول موجهاي مادون قرمز و قرمز را جذب مي­نمايد، در نتيجه مقادير بازتابش کم خواهد بود.

منطقي است که انتظار داشته باشيم برخي مناطق بودن تغيير هم وجود داشته باشد.

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات