دی.۲۰

شاخص هاي پوشش گياهي

شاخص­هاي پوشش گياهي

کسب اطلاعات درباره وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آنها برای متخصصان علوم طبیعی اهمیت زیادی دارد. گردآوری اطلاعات در مورد تغییرات پیوسته پوشش گیاهی توسط روشهای معمولی بسیار مشکل و پرهزینه است. در این حالت، استفاده از داده های ماهواره ای امکان مطالعه گسترده پوشش گیاهی را فراهم می کند. به منظور کاهش اثر عوامل ناخواسته روی اطلاعات پوشش گیاهی و افزایش اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی، می­توان حداقل دو باند را ترکیب و شاخص­های پوشش گیاهی، آن است که برخی ویژگی­های پوشش گیاهی نظیر خصوصیات تاج پوشش، بیومس (زیتوده)، تولید، سطح برگ یا درصد پوشش گیاهی پیش بینی و ارزیابی شود.

علوی پناه سید کاظم، حمیدرضا متین فر، عمار رفیعی امام، ۱۳۸۷، کاربرد فناوری اطلاعات در علوم زمین (خاک شناسی رقومی)، انتشارت دانشگاه تهران، چاپ اول

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات