دی.۲۰

وايازي تصوير در نرم افزار Terrset

 وايازي تصوير[۱]

براي اصلاح تغييرات در ميانگين و تنوع (انحراف معيار) از روش وايازي تصوير استفاده مي­شود. وايازي تصوير ارتباط بين متغيرها را تعيين مي­ کند. اگر با اين روش آشنا نيستيد، بهتر است کتابهاي مقدماتي آمار را مطالعه نماييد. در نرم­ افزار IDRISI ماژول REGRESS جهت محاسبه وايازي خطي ساده براي تعيين رابطه داده ­ها در دو تصوير يا دو فايل داده استفاده مي­شود. دراين تمرين رابطه دو تصوير بررسي مي­شود.

با اجراي وايازي تصوير، فرض مي­ شود که تصوير در زمان دوم بعنوان تابعي در زمان اول است. تصوير زمان اول متغير مستقل و تصوير زمان دوم متغير وابسته است. ماژول REGRESS ارتباط خطي بين دو تصوير را محاسبه مي­کند و يک نمودار از ياخته­ هاي منحصربفرد با استفاده از دو تاريخ بعنوان محورهاي X و Y ترسيم مي­کند. رابطه وايازي همچنين مي­تواند در ماژول Image Calculator براي ساخت تصوير پيش­بيني شده براي زمان دوم بر مبناي داده ­هاي زمان اول استفاده شود. اين تصوير پيش ­بيني­ شده در واقع تصوير زمان اول است، اما براي تفاضل­ هاي اعظم در ميانگين و براي تفاضل ­ها در تغيير در مورد ميانگين تنظيم شده است. بنابراين مي­توان به همان اندازه براي تصوير دوم پيش ­بيني ساخت که بعنوان يک تصوير تنظيمي و اصلاحي از زمان اول باشد.

زماني که تصوير زمان اول تنظيم شده ساخته شد، از تصوير واقعي زمان دوم کسر مي­شود تا يک تصوير تفاضلي بدست آيد که مي­تواند به صورت طبيعي بعنوان آستانه باشد.

[۱] – Image Regression

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات