آخرین اخبار

به لحظه با آخرین اخبار ما در مرتبط با آموزش به روز باشید

محمود سلطانیان
یکشنبه 29 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 19

محمود سلطانیان
یکشنبه 29 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 18

محمود سلطانیان
یکشنبه 29 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 17

محمود سلطانیان
یکشنبه 29 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 16

محمود سلطانیان
یکشنبه 29 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 15

محمود سلطانیان
یکشنبه 29 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 14

محمود سلطانیان
چهارشنبه 25 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 13

محمود سلطانیان
چهارشنبه 25 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 12

محمود سلطانیان
چهارشنبه 25 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 11

محمود سلطانیان
چهارشنبه 25 اسفند 1395

اورژانس ArcGIS جلسه 10

MASTERY

مدرسه استادی

دوره بلند مدت 200 جلسه ای مدرسه استادی ArcGIS
مشاهده
CLIMA

مجموعه اقلیم شناسی

فیلم 10 قسمتی کاربرد ArcGIS در آب و هواشناسی و هیدرولوژی
مشاهده
INTRO

مجموعه مقدماتی GIS

مجموعه 24 قسمتی فیلم های آموزشی مقدماتی ArcGIS
مشاهده

THEMATIC

آموزشهای موضوعی

فیلم های آموزشی به صورت موضوعی و کاربردی
مشاهده
CARGAH

کارگاه های آموزشی

فیلم کارگاه های آموزشی حضوری
مشاهده
DATA

نقشه و DATA

خرید نقشه ها و دیتاهای آموزشی کاربردی
مشاهده