استفاده از آستانه با استفاده از ابزار آستانه می­توان یک طبقه ­بندی را که توسط روش نظارت شده ایجاد شده اصلاح کرد. این ابزار تعیین می­کند که کدام پیکسل­ها در تصویر موضوعی ایجاد شده بیشترین شباهت را به طبقه ­بندی نادرست دارد. بوسیله این ابزار می­توان یک فاصله آستانه را برای هر کلاس به منظور […] > View article

آستانه همگرایی آستانه همگرایی حداکثر تعداد پیکسل­هایی است که در فرایند خوشه بندی در میان تکرارها بدون تغییر بمانند، این آستانه مانعی است بر اجرای نامحدود ابزار ISODATA. با تعیین آستانه همگرایی ۰٫۹۵۰، به محض اینکه ۹۵% یا تعداد بیشتری از پیکسلها در خوشه مشابه بین یک تکرار و تکرار بعدی باقی بمانند فرایند اجرای […] > View article

اجرای طبقه­بندی نظارت شده قوانین تصمیم­ گیری برای اجرای طبقه بندی نظارت شده شامل دو سطح زیر است: ناپارامتریک پارامتریک Ø     ناپارامتری: اگر امضاها ناپرامتریک باشند (مانند: Feature Space AOI)، قوانین زیر پیشنهاد می­شوند: ۱٫      feature space ۲٫      parallelepiped با امضاهای ناپارامتریک باید قوانین همپوشانی و قوانین طبقه ­بندی نشده را نیز بکار گرفت. Ø     […] > View article

مقدمه فرایند مرتب سازی پیکسل­های یک تصویر به تعدادی متناهی کلاس ­های مجزا یا دسته ­هایی از داده ­ها بر مبنای ارزش ­های فایل داده خودشان را طبقه­ بندی گویند. به چند روش می­توان پیکسل های تصویر را طبقه­ بندی کرد: روش نظارت شده روش نظارت نشده هیبدرید کارشناسی در روش طبقه بندی نظارت شده […] > View article

اصلاح عکس هوایی فرایندی که طی آن به یک تصویر سیستم تصویر و مرجع مکانی معرفی می­شود را اصلاح گویند. زمانی که سیستم مختصات یک نقشه را به یک تصویر وارد می­کنید را زمین مرجع کردن گویند. از آنجایی که تمامی سیستم­های تصویر با سیستم­های مختصات مرتبط هستند بنابراین، اصلاح شامل زمین مرجع کردن نیز […] > View article

Resampling زمانی که یک فایل رستری نمایش داده شده است، ممکن است پیکسل­ های تصویر برای نمایش نمونه­ گیری مجدد شده باشند. نمونه­ گیری مجدد زمانی که یک فایل رستری بخواهد به اندازه فایل رستری دیگر برسد مورد استفاده قرار می­ گیرد. روش­های نمونه­ گیری مجدد: نزدیک­ترین همسایگی میان­یابی دوسویه حلقه مکعبی

> View article

&   GCP نقاط کنترل زمینی (Ground Control Points)، یاخته­ های خاصی در یک تصویر که مختصات شناخته شده ­ای دارند. نقاط کنترل زمین شامل دو جفت مختصات X و Y  هستند: ۱٫      مختصات مبنا: معمولاً مختصات­ های فایل داده ­ای که در تصویر اصلاح شده ­اند. ۲٫     مختصات مرجع: مختصات­های نقشه یا تصویر مرجع که […] > View article

مقدمه داده­ های خام سنجش از دور توسط ماهواره ­ها یا هواپیما جمع ­آوری می­شوند، این داده­ ها نمایش دهنده سطوح نامنظم سطح زمین است. حتی تصاویری که به نظر می­رسد از مناطق مسطح زمین بدست می ­آیند نیز ممکن است توسط انحنای زمین یا سنسورهای مورد استفاده دارای اعوجاج باشند. در این گام فرایند […] > View article

داده تصویر ممکن است شامل چند باند اطلاعاتی باشد. هر باند یک مجموعه از ارزش­های فایل داده برای یک بخش خاص از طیف الکترومغناطیس از نور منعکس شده یا حرارت منتشر شده (قرمز، سبز، آبی، مادون قرمز، مادون قرمز جدید، حرارتی و غیره) یا برخی اطلاعات دیگر که با ترکیب یا بهبود باندهای اصلی یا […] > View article

تصویر: در اصطلاح عام هر تصویر بیانگر یک عکس رقومی یا تمثالی از یک عارضه است. تصاویر سنجش از دور در واقع نمایش رقومی زمین هستند. داده­های تصویری در فایل­های داده­ ذخیره می­شوند. داده­ها فقط شامل اعداد و رقم هستند. هر رقم در یک فایل تصویر یک ارزش فایل داده است. ارزش­های فایل داده گاهی […] > View article