Category: امدادگر GIS

نرم افزار ArcMap بعنوان مادر نرم افزار ArcGIS اطلاعات جغرافیایی را در قالب مجموعه های از لایه و دیگر عناصر نمایش می دهد. به طور کلی می توان گفت که داده ها (نقشه ها و اطلاعات) در دو محیط نشان داده می شود: Data View Layout View دیتافریم یا چهارچوب داده ها، محیطی است که […] > View article