Category: کتاب

این کتاب به جدیدترین تکنولوژی ها در زمینه های بازاریابی مکانی می پردازد و در مورد اجزاء مختلفی که جغرافیای بازار را تشکیل می دهند بحث می کند. تقاضای مشتری با توجه به موقعیت تفاوت دارد و می توان آن را با توجه به درآمد، تعداد خانوار، الگوهای هزینه و شیوه زندگی اندازه گیری کرد. […] > View article

مؤلفین مقدمه خود را با این بیان جسورانه آغاز می کنند: ” استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بخش سلامت ایده ای است که زمان آن فرا رسیده است. ” اگر چه چنین بیانی ممکن است از مولفان کتابی با عنوان سیستم های اطلاعات جغرافیایی و کاربردهای سلامت و بهداشت قابل انتظار باشد، […] > View article

دانلود کتاب روش های کمی و کاربردهای اجتماعی-اقتصادی در GIS Quantitative Methods and Socio-Economic Applications in GIS انتشارات: CRC Press سال انتشار: ۲۰۱۵

> View article

سرفصل مباحث ۱ Forest Inventories — an Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ۱٫۱ Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . […] > View article

کتاب: مدلسازی محیطی با استفاده از GIS و RS Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing انتشارات: Taylor & Francis    

> View article

مقدمه در فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادی اجتماعی معاصر، سیاستی که در یک چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی است، به نام آمایش سرزمین نامیده شده است. بر پایه این تعریف، آمایش سرزمین برآیندی است از سه مؤلفه انسان، منابع طبیعی و اقتصاد. از این […] > View article

مقدمه نقشه راه، ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بهمنظور یافتن راهی برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است. به عبارتی دیگر، نقشه راه علم مطالعه منابع و فضاها و تعیین بهترین استراتژیها )راهبردها( و آیندهنگری با تأکید بر موقعیت مکانی میباشد. تهیه مطلب حاضر با عنوان […] > View article

نوشتار پیش رو بخشی از تلاش و پژوهش گردآورندگان این اثر در پیشرفت و تعالی ایرانزمین است که همانا رشد و تعالی آن در زمینههای علمی و اقتصادی، موجب سربلندی و سرافرازی مردمان این سرزمین خواهد بود. بهرهگیری از ذخایر و منابع عظیم کشور و حفظ و صیانت از این ذخایر، راهی بهسوی سرآمدی ایرانزمین […] > View article

معرفی: در این انتشار تاریخی،  کارشناسان برجسته جزئیات چگونگی استفاده سنجش از راه دور و فن آوری های جغرافیایی مرتبط را برای ارزیابی و مدیریت اکوسیستم ساحلی شرح می دهند. این کتاب به سه بخش عمده تقسیم شده است. در بخش اول مسائل مختلف مفهومی و فنی استفاده از سنجش از دور و فن آوری […] > View article

مقدمه ای بر Arc Map Arc Map نرم افزاری برتر از مجموعه نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی و فناوری ترسیم نقشه است.Arc map برنامه ای کاربردی است که برای نمایش، بررسی و تحلیل نقشه ها جهت پاسخگویی به سوالهای مکان و تولید نقشه هایی که موجبات تجزیه و تحلیل و درستی را فراهم کنند. این […] > View article