اقلیم شناسی (آب و هواشناسی) و هیدرولوژی از جمله گرایش های رشته جغرافیاست که نیاز شدیدی به نرم افزار ArcGIS جهت اجرای پروژه ها و ترسیم نقشه ها دارد.

در این راستا یک مجموعه فیلم آموزشی کاربردی تهیه شده است که می توانید جهت فراگیری این نرم افزار به صورت تخصصی در رشته اقلیم شناسی (اب و هواشناسی) و هیدرولوژی از این فیلم استفاده نمایید.

اطلاعات مرتبط با هر جلسه در ادامه ارائه می شود

سال انتشار: ۱۳۹۲-۱۳۹۳

قسمت اول

زمان: ۵۳ دقیقه

حجم: ۲۳۶ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • تهیه پایگاه داده ایستگاه های هواشناسی
 • ورود اطلاعات به محیط نرم افزار 
 • ساخت نقشه پایگاه داده با سیستم مختصات متناسب

===========

قسمت دوم

زمان: ۵۴ دقیقه

حجم: ۲۳۶ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • محاسبات آماری
 • ساخت نمودارهای اقلیمی
 • تنظیمات ظاهری نقشه ها
 • گویاسازی نقشه ها
 • ساخت و اصلاحات برچسب

 

=========

قسمت سوم

زمان: ۵۱ دقیقه

حجم: ۲۴۳ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • نمادسازی سازی نقشه های اقلیمی به روش دسته ای  در ArcGIS
 • نمادسازی به روش کمی در ArcGIS
 • نمادسازی به روش نموداری در ArcGIS
 • نمادسازی ترکیبی در ArcGIS

===========

قسمت چهارم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۷۲ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • اصول روشهای میان یابی در ArcGIS
 • اجرای روش های میان یابی در ArcGIS

 

=========

قسمت پنجم

زمان: ۵۷ دقیقه

حجم: ۱۷۰ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • ترسیم نقشه ها به روش همبستگی در ArcGIS
 • ترسیم خطوط هم ارزش در ArcGIS
 • محاسبات هندسی نقشه های اقلیمی در ArcGIS
 • محاسبات آماری نقشه های اقلیمی در ArcGIS

===========

قسمت ششم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۵۲ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • پهنه بندی اقلیمی در ArcGIS
 • ساخت چیدمان در ArcGIS

 

=========

قسمت هفتم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۵۰ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • زمین مرجع نقشه های توپوگرافی در ArcGIS
 • ترسیم و ویرایش عوارض حوضه های آبریز در ArcGIS
 • محاسبات هندسی عوارض وکتوری در ArcGIS
 • ورودی نقشه از Google earth در ArcGIS

===========

قسمت  هشتم

زمان: ۸۰ دقیقه

حجم: ۳۴۰ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • روش دریافت تصاویر ماهواره ای در ArcGIS
 • معرفی طیفی و باندی تصاویر ماهواره ای در ArcGIS
 • محاسبه تابش طیفی در ArcGIS
 • محاسبه دمای کلوین در ArcGIS
 • محاسبه دمای سلسیوس در ArcGIS
 • محاسبه شاخص پوشش گیاهی در ArcGIS
 • محاسبه تغییرات پوشش گیاهی در ArcGIS
 • محاسبات هندسی بر روی تصاویر ماهواره ای در ArcGIS
 • ورودی نقشه های همپوشانی از محیط Google earth در ArcGIS

 

=========

قسمت نهم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۴۷ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • معرفی پایگاه داده های اقلیمی جهانی در ArcGIS
 • استفاده از پایگاه داده های جهانی NC در ArcGIS
 • محاسبات تابش خورشیدی در ArcGIS

===========

قسمت دهم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۶۵ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • اصول کار با ArcHydro در ArcGIS
 • پتانسیل یابی اقلیمی در ArcGIS

 

 

********************

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات