فروردین.۰۷

فیلم های اقلیم شناسی و ArcGIS (بسته پستی)

قسمت اول

زمان: ۵۳ دقیقه

حجم: ۲۳۶ مگابایت

سال انتشار: ۱۳۹۲-۱۳۹۳

موارد مطرح شده در این قسمت

 • تهیه پایگاه داده ایستگاه های هواشناسی
 • ورود اطلاعات به محیط نرم افزار 
 • ساخت نقشه پایگاه داده با سیستم مختصات متناسب

===========

قسمت دوم

زمان: ۵۴ دقیقه

حجم: ۲۳۶ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • محاسبات آماری
 • ساخت نمودارهای اقلیمی
 • تنظیمات ظاهری نقشه ها
 • گویاسازی نقشه ها
 • ساخت و اصلاحات برچسب

=========

قسمت سوم

زمان: ۵۱ دقیقه

حجم: ۲۴۳ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • نمادسازی سازی نقشه های اقلیمی به روش دسته ای
 • نمادسازی به روش کمی
 • نمادسازی به روش نموداری
 • نمادسازی ترکیبی

===========

قسمت چهارم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۷۲ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • اصول روشهای میان یابی
 • اجرای روش های میان یابی

=========

قسمت پنجم

زمان: ۵۷ دقیقه

حجم: ۱۷۰ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • ترسیم نقشه ها به روش همبستگی
 • ترسیم خطوط هم ارزش
 • محاسبات هندسی نقشه های اقلیمی
 • محاسبات آماری نقشه های اقلیمی

===========

قسمت ششم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۵۲ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • پهنه بندی اقلیمی
 • ساخت چیدمان

========

قسمت هفتم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۵۰ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • زمین مرجع نقشه های توپوگرافی
 • ترسیم و ویرایش عوارض حوضه های آبریز
 • محاسبات هندسی عوارض وکتوری
 • ورودی نقشه از Google earth

===========

قسمت  هشتم

زمان: ۸۰ دقیقه

حجم: ۳۴۰ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • روش دریافت تصاویر ماهواره ای
 • معرفی طیفی و باندی تصاویر ماهواره ای
 • محاسبه تابش طیفی
 • محاسبه دمای کلوین
 • محاسبه دمای سلسیوس
 • محاسبه شاخص پوشش گیاهی
 • محاسبه تغییرات پوشش گیاهی
 • محاسبات هندسی بر روی تصاویر ماهواره ای
 • ورودی نقشه های همپوشانی از محیط Google earth

=========

قسمت نهم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۱۴۷ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • معرفی پایگاه داده های اقلیمی جهانی
 • استفاده از پایگاه داده های جهانی NC
 • محاسبات تابش خورشیدی

===========

قسمت دهم

زمان: ۵۰ دقیقه

حجم: ۶۵ مگابایت

موارد مطرح شده در این قسمت

 • اصول کار با ArcHydro
 • پتانسیل یابی اقلیمی

=========

۵۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
به این پست امتیاز دهید.

نظرات