کارکرد

ساخت یک نقشه جدید از چند عارضه ای که با یکدیگر تلاقی دارند. نقشه جدید فقط از بخشهای مشترک نقشه های ورودی ایجاد می شود.

ویژگی ها

-عوارض ورودی حتماً باید از نوع عوارض ساده باشند، مثل نقطه، خط، پلیگون یا چند نقطه ای. این ابزار از عوارض پیچیده مانند Annotation و Dimension و عوارض شبکه پشتیبانی نمی کند.

-اگر عوارض ورودی هندسه متفاوتی داشته باشند (نقطه، خط، پلیگونی)، لايه ي خروجي مي تواند از لايه هاي پيش فرض، خطي و يا نقطه اي باشد. بهتر است همگی از یک هندسه مشترک باشند.

-جدول اطلاعاتي لايه هاي ورودي در لايه خروجي کپي خواهد شد.

-برای عملکرد بهتر و مقیاس پذیری بیشتر این ابزار برای عوارض سنگین، از فرایند کاشی سازی استفاده می شود.

فرایند کار ابزار InterSect

 • تعیین سیستم مختصات نقشه های ورودی.

 • شکست و خوشه بندی عوارض. (جداسازی عوارض از محل تقاطع و مرز لبه ها، خوشه بندی گره هایی که در یک حد آستانه مشخص باشند).

 • تشخیص رابطه هندسی بین عوارض (تقاطع) تمامی نقشه های ورودی.

 • ساخت نقشه خروجی از محل تقاطع های عوارض نقطه ای، خطی و پلیگونی.

 • ترتیب قرارگیری نقشه هایی که بعنوان ورودی معرفی می کنید، هیچ تاثیری در نقشه خروجی نخواهند داشت. اما سیستم مختصات اولین و بالاترین نقشه در فرایند پردازش بکار گرفته می شود و در نقشه خروجی استفاده خواهد شد.

 • نقشه های ورودی می تواند از هر نوعی باشد. هندسه عارضه خروجی همانند هندسه عوارض ورودی خواهد بود. یا پایین ترین رده عوارض بعنوان عارضه خروجی خواهد بود (نقطه=۰  ،  خط=۱  ،  پلیگون=۲).

پلیگون ها با سه روش زیر تقاطع دارند:

 • بخشهای همپوشان: فقط بخشهایی از پلیگونها که همپوشانی دارند در خروجی خواهند بود.

 • مرزها: خروجی به صورت یک خط از مرز مناطق همپوشان خواهد بود.

 • تماس مرزها در یک نقطه: خروجی به صورت عارضه نقطه ای از مناطق همپوشان خواهد بود.

  ======================

  آیا با مجموعه غیرحضوری بلندمدت مدرسه استادی ArcGIS آشنایی دارید

  نگاه کوتاهی به این مجموعه می تواند زندگی شما را دگرگون سازد

  نگاهی به مدرسه استادی ArcGIS داشته باشید

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

نظرات