مجموعه فیلم آموزشی ArcGIS مقدماتی (بسته پستی)

تعداد قسمتها: 22 مدرس: محمود سلطانیان سال انتشار: 93-1392

90,000 تومان
دسترسی: در انبار
ایمیل به دوستان:

توضیحات

قسمت دوم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۸۰ مگا بایت

سال انتشار: ۱۳۹۲-۱۳۹۳

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • روش نصب ArcGIS
 • روش نصب Google Earth
 • روش نصب Global Mapper
 • ورود به محیط نرم افزار ArcMap و معرفی آن
 • روش دریافت تصاویر رستری از Google Earth
 • فراخوانی نقشه های رستری به محیط ArcMap

==========

قسمت سوم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۴۸ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • حل مشکل Unknown spatial reference داده های رستری
 • معرفی یاخته
 • معرفی زمین مرجع
 • سیستم مختصات
 • طول و عرض جغرافیایی
 • مدارات و نصف النهارات
 • سیستم تصویر
 • بیضوی مرجع
 • روش تعیین زون یک منطقه

========

قسمت چهارم

مدت زمان: ۴۴ دقیقه

حجم: ۲۵۰ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • تعیین بهترین سیستم تصویر برای ایران
 • زمین مرجع به روش DMS
 • روش های نمونه گیری
 • اندازه گیری تقریبی ویژگی های هندسی عوارض

==========

قسمت پنجم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۲۲ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • معرفی پایگاه داده
 • انواع پایگاه داده
 • ضرورتهای ایجاد پایگاه داده
 • ساخت Geodatabase
 • ساخت مجموعه داده موزائیک
 • تبدیل DMS به DD
 • زمین مرجع به روش DD
 • زمین مرجع با یک نقشه ثانویه
 • زمین مرجع به روش فراخوانی نقاط کنترلی
 • روشهای عمده انتقال در زمین مرجع

========

قسمت ششم

مدت زمان: ۴۴ دقیقه

حجم: ۳۲۰ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • زمین مرجع در Global Mapper
 • ساخت مجموعه داده
 • ساخت کلاس عارضه
 • انواع عوارض
 • ترسیم عوارض به صورت دستی
 • گره-بخش
 • ابزارهای ذره بین
 • معرفی جدول اطلاعاتی

==========

قسمت هفتم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۳۰ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • اجرای پروژه
 • ترسیم عوارض به ابزارهای دقیق
 • ساخت نقشه های خطی
 • ترسیم نقاط ابتدایی با موقعیت مطلق
 • ترسیم نقشه موازی
 • تعیین جهت عوارض خطی به صورت چشمی
 • ساخت نقشه نقطه ای
 • ترسیم عوارض نقطه ای بر روی خط
 • اندازه گیری دقیق فواصل
 • حل مشکل واحد درجه در محاسبات ترسیمی
 • حل پروژه ثانویه مطرح شده در این درس

========

قسمت  هشتم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۴۵ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری
 • ترسیم عوارض پلیگونی با موقعیتهای نسبی و مطلق
 • تعیین واحد نمایشی محیط نرم افزار
 • محاسبه مساحت یک محدوده به صورت تقریبی
 • تعیین جهت های چهارگانه در هنگام ترسیم عوارض
 • ابزار جهت/فاصله در ترسیم عوارض وکتوری
 • ترسیم عوارض قوس مانند در بخشی از یک نقشه
 • تعیین شعاع عوارض
 • اندازه گیری دقیق مساحت
 • کسر یک نقشه از نقشه موجود
 • محاسبه هندسه عارضه پس از کسر نقشه
 • ترسیم عارضه دایره شکل با موقعیت مطلق و شعاع دقیق
 • برش عارضه از نقشه موجود
 • حل مشکل غیرفعال بودن ابزار Clip
 • تعیین واحدهای Direction Type
 • تعیین واحدهای Direction Units

==========

قسمت نهم

مدت زمان: ۴۱ دقیقه

حجم: ۲۱۰ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری
 • کسر بخشی از نقشه با اندازه حریم مشخص
 • تعیین منابع مختلف نقشه های در هنگام ویرایش
 • کسر عوارض دایره شکل بر مبنای موقعیت دقیق و شعاع مشخص
 • ترسیم عوارض دایره شکل
 • تغییر ترتیب نقشه ها در TOC
 • ابزار Buffer
 • تغییر شکل دقیق و تقریبی عوارض وکتوری (تحت اجرای پروژه)
 • ابزار Reshape
 • ترکیب عوارض در یک نقشه
 • معرفی ویژگیهای داده جغرافیایی
 • ساختار مکانی داده های جغرافیایی

========

قسمت  دهم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۱۵ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری
 • ترسیم عوارض بیضوی شکل
 • تعیین قطر بزرگ و کوچک بیضی به صورت دقیق و تقریبی
 • ابزار Straight Segment
 • ساخت فیلد جدول اطلاعاتی
 • محاسبات هندسی در جدول اطلاعات توصیفی
 • ویرایش گره های نقشه
 • زیرساختهای ملی داده های مکانی

==========

قسمت یازدهم

مدت زمان: ۴۵ دقیقه

حجم: ۲۸۰ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری
 • درصد گیری عوارض پس از کسر عوارض موجود
 • پیدا کردن عوارض در جدول اطلاعاتی
 • ساخت نقشه حریم
 • حل مشکل استفاده واحد درجه به جای واحد متریک در ابزار Buffer
 • ابزارهای انتخاب فضایی
 • Select By Location روش اول Intersect
 • ابزار Clip روش Discard
 • ابزار Clip (Geoprocessing)
 • انواع خصوصیات جدول اطلاعات توصیفی
 • مرتب کردن فیلدها
 • حل مشکل سیستم مختصات در محاسبات هندسی (Disable)
 • محاسبات آماری جدول اطلاعاتی (Statistics)

========

قسمت  دوازدهم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۱۵ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری
 • ترسیم عوارض بیضوی شکل
 • تعیین قطر بزرگ و کوچک بیضی به صورت دقیق و تقریبی
 • ابزار Straight Segment
 • ساخت فیلد جدول اطلاعاتی
 • محاسبات هندسی در جدول اطلاعات توصیفی
 • ویرایش گره های نقشه
 • زیرساختهای ملی داده های مکانی

==========

قسمت سیزدهم

حجم: ۱۹۵ مگا بایت

این قسمت رایگان است

========

قسمت چهاردهم

حجم: ۲۲۵ مگا بایت

این قسمت رایگان است

========

قسمت پانزدهم

حجم: ۲۷۰ مگا بایت

این قسمت رایگان است

========

قسمت  شانزدهم

مدت زمان: ۴۴ دقیقه

حجم: ۲۷۵ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • دانلود نقشه از سایت OPENSTREETMAP.org
 • تبدیل فرمت نقشه های OSM
 • اصلاح ظاهری نقشه های OSM
 • نمادسازی اولیه نقشه OSM
 • اصلاح ویژگی فیلدهای جدول اطلاعاتی با Field Calculator
 • تعیین حریمهای مختلف برای عوارض یک نقشه به صورت یکجا

==========

قسمت  هفدهم

مدت زمان: ۴۱ دقیقه

حجم: ۲۰۳ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • تکمیل پروژه جلسه سیزدهم
 • اصلاح مشکل واحدها در حین محاسبات هندسی
 • معرفی داده های AutoCad
 • انواع فرمت داده های CAD
 • معرفی خصوصیات جدول اطلاعاتی نقشه های CAD
 • اصلاح ظاهری نقشه های CAD
 • تبدیل نقشه های CAD به GIS
 • معرفی انواع روشهای اصلاح مکانی نقشه های وکتوری
 • معرفی ابزار Spatial Adjustment
 • تنظیم داده های مورد نیاز برای اصلاح مکانی

==========

قسمت  هجدهم

مدت زمان: ۳۸ دقیقه

حجم: ۲۵۰ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • اصلاح مکانی نقشه های وکتوری
 • معرفی روشهای چندگانه اصلاح مکانی
 • اصلاح به روش انتقال نسبی
 • معرفی لینک های جابجایی
 • اصلاح مکانی با استفاده از یک نقشه رستری
 • معرفی لینک های جابجا یی به روش دستی

==========

قسمت  نوزدهم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۷۸ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • اصلاح مکانی نقشه های وکتوری
 • ساخت لینک های جابجایی به روش فایل نقاط کنترلی
 • ساخت لینکهای جابجایی به روش فایل لینک
 • معرفی Google earth و تهیه نقاط کنترلی
 • تغییر هندسه عوارض
 • تبدیل خط به پلیگون

==========

قسمت  بیستم

مدت زمان: ۴۲ دقیقه

حجم: ۲۲۵ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • اصلاح مکانی نقشه های وکتوری
 • روشهای ذخیره سازی پروژه
 • ساخت Map Package
 • اصلاح خطاهای Map Package
 • ساخت BookMarks
 • اصلاح مکانی به روش Rubbersheet
 • اصلاح مکانی به روش EdgeMatch
 • اصلاح مکانی به روش Attribute Transfer

==========

قسمت  بیست و یکم

مدت زمان: ۳۹ دقیقه

حجم: ۲۵۰ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • ساخت فراپیوند به روش دستی و موقتی
 • ساخت فراپیوند به روش دائمی
 • نکات کلیدی فراپیوند
 • گویاسازی نقشه های وکتوری
 • ساخت برچسب دستی
 • ساخت برچسب اصولی (مقدمات)

==========

قسمت  بیست و دوم

مدت زمان: ۴۵ دقیقه

حجم: ۲۵۴ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • ساخت برچسب اصولی (تکمیلی)

==========

قسمت  بیست و سوم

مدت زمان: ۴۶ دقیقه

حجم: ۳۰۴ مگا بایت

مباحث مطرح شده در این قسمت

 • ساخت برچسب اصولی (تکمیلی)
 • نمادسازی مقدماتی

==========

به این پست امتیاز دهید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه فیلم آموزشی ArcGIS مقدماتی (بسته پستی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بدون برچسب

"" به علاقه مندی ها اضافه شد