کاربرد

تهیه یک نقشه جدید از عوارضی که به صورت الحاقی هستند. تمامی عوارض و ویژگیهای آنها در نقشه خروجی خواهند بود

ویژگی ها

-تمامی نقشه های ورودی باید از نوع پلیگون باشند. گزینه All Gaps را فقط می توانید با All attributes یا  Only FID در کادر Join Attributes انتخاب کنید. این گزینه برای شناسایی مناطقی که دقیقا در داخل پلیگونها قرار گرفته اند استفاده می شود. مناطق خالی با FID 1- قابل شناسایی هستند.

-در نقشه خروجی یک ستون ایجاد می شود با نام FID_<name>. مثلاً اگر نام یکی از نقشه ها Residential باشد یک فیلد با نام FID_Residential ساخته می شود که شماره شناسایی عوارض ورودی را نشان می دهد. این فیلد برای تمامی نقشه ها ایجاد خواهد شد. اگر عارضه ای با نقشه های ورودی همپوشانی نداشته باشد. مقدار این فیلد -۱ خواهد بود.

-تمامی خصوصیات جدول اطلاعاتی نقشه های ورودی به نقشه خروجی منتقل خواهد شد.

-در این ابزار می توانید فقط یک نقشه ورودی معرفی کنید. تمامی عوارضی که در این نقشه هستند در فرایند Union بکار گرفته می شوند. و عوارضی هم همپوشانی دارند عملیات Union بر روی آنها اجرا خواهد شد.

-برای عملکرد بهتر و مقیاس پذیری بیشتر این ابزار برای عوارض سنگین، از فرایند کاشی سازی استفاده می شود.

-این ابزار ممکن است عوارض Multipart فراوانی را در نقشه خروجی ایجاد کند. هرچند تمامی نقشه های ورودی از نوع عوارض تکی باشند، در پایان می توانید از ابزار Multipart to singlepart استفاده کنید و نوع عارضه را تغییر دهید.

فرایند کار ابزار Union

Øتعیین سیستم مختصات نقشه های ورودی.

Øشکست و خوشه بندی عوارض. (جداسازی عوارض از محل تقاطع، خوشه بندی گره هایی که در یک حد آستانه مشخص باشند).

Øتشخیص رابطه هندسی بین عوارض (همپوشانی) تمامی نقشه های ورودی.

Øساخت یک نقشه خروجی جدید.

Øترتیب قرارگیری نقشه هایی که بعنوان ورودی معرفی می کنید، هیچ تاثیری در نقشه خروجی نخواهند داشت. اما سیستم مختصات اولین و بالاترین نقشه در فرایند پردازش بکار گرفته می شود و در نقشه خروجی استفاده خواهد شد.

Øشکل زیر یک نقشه با سه عارضه پلیگونی را نشان می دهد. مناطق همپوشانی شده پس از عملیات Union در بخشهایی که بین دو عارضه همپوشانی دارند، دوبرابر می شود. و در بخشهایی که بین ۳ عارضه همپوشانی باشد، به سه عارضه تبدیل خواهد شد.

Øبرای تبدیل این نقشه به نقشه اولیه می توانید از ابزار Dissolve استفاده کنید.

Øدر شکل سمت چپ زیر یک بخش خالی وجود دارد. ابزار Union بر روی این عارضه اعمال شده و گزینه Gap Allowed هم غیرفعال است. در عارضه خروجی یک پلیگون ایجاد می شود که محدوده خالی را نشان داده است. شماره شناسایی این عارضه در نقشه خروجی ۱- است.

==================

در ادامه بخوانید:

آموزش ابزار تحلیلی Erase

آموزش ابزار تحلیلی intersect

آموزش ابزار تحلیلی identity

آموزش ابزار تحلیلی split

======================

آیا با مجموعه غیرحضوری بلندمدت مدرسه استادی ArcGIS آشنایی دارید

نگاه کوتاهی به این مجموعه می تواند زندگی شما را دگرگون سازد

نگاهی به مدرسه استادی ArcGIS داشته باشید

به این پست امتیاز دهید.

شما همچنین ممکن است مانند

1 نظرات

  1. ٪ s را

    Thanks, great article.

نظرات